Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи

Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи є випусковою за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на факультеті документальних комунікацій та менеджменту і забезпечує підготовку фахівців за двома спеціалізаціями: «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».

Завідувач кафедри – Сілкова Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи має досвід підготовки кваліфікованих спеціалістів інформаційної сфери з 1970-х років, коли силами двох фахових кафедр – бібліотекознавства та бібліографознавства – у Рівненському державному інституті культури розпочалась підготовка студентів з відповідної спеціальності. У 1998 році після реорганізації кафедр бібліотекознавства та бібліографознавства були створені дві випускаючі кафедри: документальних комунікацій; бібліотекознавства і бібліографії. У 2015 році на їх базі створено кафедру документальних комунікацій та бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету.

У 1998 році однією з перших в Україні кафедра розпочала підготовку фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Засновниками нової для української професійної освіти спеціальності стали доценти, кандидати педагогічних наук Г.В. Власова та Г.В. Сілкова. У першому складі кафедри документальних комунікацій працювало 6 викладачів: доценти – Г.В. Власова, Г.В. Сілкова, В.Д. Ясьмо (працював до 2014 р.), викладачі – Ж.В. Бабенко, О.Ю. Бучковська, М.С. Костенко, а також завідувач лабораторією – Н.В. Артемяк. Згодом штат кафедри поповнювався випускниками спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність» – Д.В. Карпюк, «Менеджмент організацій» – О.М. Кукушкін, «Бібліотекознавство та бібліографія» – О.В. Бережняк, Т.С. Луцишина, О.В. Попчук (Веремчук). У 2000-х роках до штату кафедри влилися також викладачі з іншим (педагогічним, політологічним, культурологічним) профілем підготовки – доценти: кандидати педагогічних наук Ю.М. Марчук (працював до 2013 р.), В.М. Бордюк та Т.І. Черніговець, кандидати політичних наук О.В. Крет і Р.М. Крет та викладач М.М. Кондратюк.

При складанні перших навчальних планів завідувач кафедрою, кандидат педагогічних наук, доцент Г.В. Сілкова та кандидат педагогічних наук, доцент Г.В. Власова орієнтувались на те, що фахівці інформаційної сфери повинні мати глибокі спеціальні знання, розвинуті професійні навички, широкий світогляд за обраною спеціальністю. Саме тому розроблені та затверджені освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма й навчальні плани спеціальності відповідали вимогам часу і реаліям галузі інформаційної діяльності. За участі завідувача кафедрою документальних комунікацій, доцента Г.В. Сілкової здійснювалась розробка першого Галузевого стандарту вищої освіти зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»).

Завдяки зусиллям викладацького колективу і представників допоміжного складу кафедри очолювана Г.В. Сілковою кафедра документальних комунікацій вже з перших років підготовки спеціалістів інформаційної сфери стала відомим у професійному середовищі сучасним навчальним осередком, здатним готувати висококваліфікованих фахівців.

Перший випуск фахівців спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» відбувся у 2003 році. Сьогодні здійснено 15 випусків фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 14 випусків – освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», 6 випусків – освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Кафедрою документальних комунікацій та бібліотечної справи успішно продовжуються традиції підготовки бібліотечних кадрів, започатковані з 1970 року науково-педагогічним колективом у складі професора, доктора історичних наук Г.М. Швецової-Водки; доцентів, кандидатів педагогічних наук – І. В. Мілясевич (працювала до 2017 р.), В.М. Жук; доцентів, кандидатів історичних наук – Л.Ф. Трачук, Л.П. Пасічник, М.Б. Шатрової, Л.Ф. Бандилко; старшого викладача, кандидата соціологічних наук Ю.А. Остапчук. Зміст і форми навчання постійно оновлюються у світлі нових вимог до бібліотечно-інформаційної освіти та нових технологій навчання, теоретичне навчання поєднується з практичним, налагоджені тісні зв’язки з провідними бібліотеками міста: Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою, Рівненською обласною бібліотекою для дітей, Рівненською обласною бібліотекою для молоді, Рівненською обласною медичною бібліотекою.

Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи готує фахівців за спеціалізаціями «Документознавство та інформаційна діяльність» й «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» за такими освітніми ступенями:

 • на базі повної загальної середньої освіти – бакалавр (денна та заочна форма навчання);
 • на базі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого спеціаліста, або бакалавра, або спеціаліста (нормативний термін навчання) – бакалавр (денна та заочна форма навчання);
 • на базі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра – магістр (денна та заочна форма навчання);
 • на базі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого спеціаліста, або бакалавра, або спеціаліста, або магістра інших спеціальностей – магістр (денна та заочна форма навчання).

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» можуть працювати:

 • спеціалістом-документознавцем;
 • менеджером інформаційних систем;
 • інформаційним консультантом;
 • інформаційним аналітиком;
 • керівником/спеціалістом служби документаційного забезпечення управління;
 • керівником/спеціалістом відділу маркетингових комунікацій;
 • організатором діловодства (в державних установах, системі судочинства та ін.);
 • адміністратором бази даних;
 • адміністративним директором, головним адміністратором, адміністративним помічником;
 • документознавцем-аналітиком інформаційних служб, центрів, фірм;
 • референтом з основної діяльності /помічником керівника;
 • референтом у службах державної адміністрації;
 • менеджером з персоналу;
 • менеджером з реклами;
 • менеджером зі зв'язків з громадськістю (паблік рілейшнз);
 • начальником відділу кадрів;
 • архівістом; менеджером інформаційного, рекламного агентства;
 • спеціалістом служби науково-технічної інформації;
 • офіс-менеджером;
 • інспектором з контролю за виконанням доручень та ін.

Основні місця роботи, де випускники спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» можуть працювати після закінчення навчання:

 • органи державної влади та місцевого самоврядування;
 • інформаційні центри, бібліотеки;
 • центри зайнятості;
 • відділи/служби діловодства, документаційного забезпечення управління, секретаріати, канцелярії;
 • управління справами;
 • інформаційно-аналітичні відділи (органів державного управління, банківських, податкових установ, органів статистики);
 • відділи науково-технічної інформації комерційних та державних установ;
 • патентні відділи підприємств, організацій;
 • вищі навчальні заклади;
 • інформаційні, рекламні фірми та агентства;
 • маркетингові відділи та служби;
 • відділи реклами та зв'язків з громадськістю (паблік рілейшнз);
 • архівні установи;
 • консалтингові центри;
 • кадрові служби та інше.

Документознавці зможуть працювати в інформаційно-аналітичних центрах і службах органів державної влади, культурно-освітніх закладів, наукових установ, фірм, корпорацій, акціонерних товариств, де передбачено мати справу з документно-інформаційними системами і управлінням інформацією.

Випускники спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» зможуть заповнити відповідні ніші в бізнесі, в правових, наукових, політичних інституціях, страхових, рекламних та PR-агентствах, оскільки інформаційне забезпечення становить необхідне підґрунтя для роботи менеджерів, маркетологів, економістів, правників, політиків та політологів.

Спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність» належить до гуманітарного напряму підготовки. Головний акцент зроблено на:

 • документознавчій підготовці;
 • опануванні знань та вмінь для здійснення інформаційної, в т.ч., інформаційно-аналітичної; референтської; діловодної; кадрової; організаційно-управлінської; архівної; консалтингової діяльності;
 • забезпеченні належної підготовки в галузі сучасних інформаційних та комп’ютерних технологій, автоматизованих систем;
 • поглибленій мовній (професійне знання ділових української та іноземної мови) та гуманітарній підготовці;
 • наданні знань у сфері менеджменту, маркетингу, права.

Перелік дисциплін, що вивчаються в рамках підготовки студентів, сформовано таким чином, щоб випускник максимально легко адаптувався до будь-яких вимог працедавця та знайшов себе на ринку праці. Можливість працевлаштування зумовлюється існуванням інформаційно-аналітичних підрозділів в органах державної влади, установах та підприємствах; потребами в секретарях-референтах та інших спеціалістах відповідної кваліфікації.

Кваліфікація «документознавець-менеджер інформаційної діяльності» – багатофункціональна. Адже важливим для фахівця інформаційної сфери є як знання інформаційних ресурсів й уміння оперувати інформацією, так і формування інформаційного світогляду, тобто знання законів функціонування інформації в суспільстві, розуміння сутності інформаційних перетворень і усвідомлення свого місця та завдань в сучасному інформаційному суспільстві. Опанувавши базові знання в галузі документознавства та інформаційної діяльності, документознавець буде висококваліфікованим спеціалістом, матиме теоретичні знання на рівні сучасних міжнародних вимог до спеціалістів відповідного профілю та розвинуті практичні навички роботи за фахом. Випускник як майбутній фахівець не лише буде обізнаним в сучасних методиках й технології роботи з інформацією, а й розумітиме логічні, лінгвістичні, психологічні та соціальні основи переробки інформації в процесі її створення і суспільного використання. Головна увага приділяється вивченню сучасних інформаційних ресурсів, принципів і методів пошуку інформації в різноманітних документно-інформаційних системах, розвитку навиків самостійного використання відібраної інформації, опануванню методів аналітико-синтетичної обробки інформації.

Після закінчення навчання випускники спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» можуть працювати:

 • у бібліотеках, архівах, музеях на посадах бібліотекаря, бібліографа;
 • в органах управління культури, інформаційно-документних центрах, бібліотеках, навчальних закладах, музеях, архівах, редакціях та видавництвах, на радіо і телебаченні, науково-дослідних та інших спеціалізованих організаціях відповідно до освітнього кваліфікаційного рівня з вищою освітою за типовими номенклатурами посад;  можуть обіймати первинні посади:
  • завідувача структурних підрозділів бібліотеки;
  • бібліотекаря і бібліографа в науково-дослідних закладах, інших установах, пов'язаних з аналізом і прогнозуванням документних комунікацій;
  • наукового працівника інформаційно-документних установ);
 • в національних бібліотеках, системі універсальних наукових та спеціальних бібліотек, книготоргівельних та книговидавничих установах, викладачем спеціальних дисциплін у ВНЗ І–ІІ рівня акредитації).

Колектив кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету створює дружню доброзичливу атмосферу для реалізації творчого потенціалу кожного студента і чекає на навчання всіх, хто відчуває потяг до опанування спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 

 

 

 
Copyright ® 2020 - Кафедра документальних комунікацій та бібліотечної справи
Розробка - Роман Крет